Diğer sonuçları görmek için yukarıya kaydırabilirsin.
Register
Üye Ol Kampanyalardan Yararlan!
Zaten üyeysen Giriş Yap

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN


AYDINLATMA METNİ

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


I) Veri sorumlusu

Kalekim Kimyevi Maddeler San. Tic. A.Ş. (kısaca “KALEKİM”) Adres: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı NO:188 Firuzköy / Avcılar /İstanbul, Mersis No: 0491002495800013 Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.


II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek?

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda KALEKİM tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:


Kişisel verileriniz;
1. Kampanya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için,
2. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetlere ile ilgili bilgi iletişimi yapılması için,
3. Sosyal medyada yapılan etkinlik haberlerinde kullanılmak amacıyla,
4. İnternet sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerinin kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, veri analizi yapabilmek için,
5. Sitede sunulan hizmetlerimizin kalitesinin artırılması için,
6. Site üzerinden hizmet alınması durumunda bu hizmetin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için.


III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek?

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,


1. Bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz,
2. İnternet sitemize ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım vb.
3. İlgilendiğiniz ürünler, teklif almak istediğiniz ürün veya hizmetler
4. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama gibi bilgiler
5. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,
6. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre vb. kullanım istatistikleri


IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek?

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;


1. İştiraklerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza,
2. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,
3. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,
4. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,
5. Müşteri şikayetlerinin çözümlenmesi amacıyla alınan Çağrı Merkezi ve/veya Şikayet takibi hizmeti şirketlerine,
6. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
7. İnternet sitemiz veya burada bağlantı verilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir hizmet almakta iseniz bu hizmete ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmeti sağlamak için işbirliği yaptığımız tedarikçi ve danışmanlarımızla
8 Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle
9. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da
10. Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.


V) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, KALEKİM veya KALEKİM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. İnternet sitemiz ve bağlantılı sosyal medya hesapları ile ilgili otomatik veri toplama yöntemlerimiz için https://biboya.com/tr/kisiselverilerinkorunmasi adresinden çerez politikamıza ulaşabilirsiniz. Kişisel verileriniz, KALEKİM tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.


VI) Kanun gereğince yasal haklarınız
KVKK’ nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:


KALEKİM’ e yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
https://kalekim.com/tr/kisiselverilerinkorunmasi adresindeki formu doldurarak “Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı NO:188 Firuzköy / Avcılar /İstanbul” adresine
bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini Kalekim@hs01.kep.tr kayıtlı e – posta adresine veya kkim-kvkk@kale.com.tr
adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan
en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve
kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.Yukarıdaki aydınlatma metni ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerimin satış, pazarlama tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlara uygun şekilde işlenmesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi konusunda grup şirketlerine ve hizmet alınan tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşılmasına rıza gösteriyorum.

Toast Message